Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1
Administrator wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2
W Polityce pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. Serwis – strona internetowa www.warnermusic.pl oraz jej podstrony,
b. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis lub korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
a. Administrator – administrator danych osobowych Użytkownika Serwisu, to jest Warner Music Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 11, 02-823 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000025982, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, e-mail kontakt@warnermusic.pl

II. Dane osobowe

§ 3
1. W celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia drogą elektroniczną usług przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy zapisu na newslettery, lub poda w korespondencji z Administratorem, w tym podczas dokonania zgłoszenia dołączenia do grona artystów Administratora, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4
1. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług Administratora za pośrednictwem serwisów społecznościowych typu: Facebook, Youtube, Twitter lub Instagram lub popularyzowania materiałów udostępnionych w Serwisie, Administrator uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Użytkownika zamieszczonych na koncie Użytkownika w tych serwisach (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tych serwisach.
3. Administrator informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu lub danych dla Administratora, zajmujące się bezpieczeństwem Serwisu, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, spółki prowadzące portale społecznościowe, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez Administratora lub popularyzuje materiały udostępnione w Serwisie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu.

§ 5
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 6
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub rozwiązania przedstawionej przez niego sprawy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Administratora, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator ma prawo do wysyłania na podany przez niego adres e-mail newsletterów, w tym informacji o cotygodniowych premierach grupy Warner Music Poland,
w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 7
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem Użytkownika chęci dołączenia do grona artystów Administratora będą przetwarzane przez czas potrzebny na rozpatrzenie tego zgłoszenia, a po nawiązaniu z Użytkownikiem współpracy przez czas jej realizowania, a po jej upływie przez czas niezbędny do wykazania wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z tej współpracy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń.

§ 8
Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9
1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Administratora.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. analitycznych, statystycznych,
c. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
d. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
e. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10
1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
o Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
o Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
o Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11
Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 12
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Administratorem podmioty trzecie.

IV. Inne

§ 13
Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.

§ 14
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@warnermusic.pl
2. Polityka znajduje się na stronie oraz w siedzibie Administratora.